Pendidikan

Berikut adalah beberapa perkataan Bahasa Inggeris yang berkaitan dengan pendidikan.

Jenis-jenis institusi pendidikan

school sekolah
nursery school tadika
primary school sekolah rendah
secondary school sekolah menengah
state school sekolah kerajaan
private school atau independent school sekolah swasta
boarding school sekolah berasrama
sixth-form college kolej tingkatan enam
technical college kolej teknikal
vocational college kolej vokasional
art college kolej kesenian
teacher training college kolej latihan guru
university universiti

Sekolah

classroom bilik darjah
desk meja
blackboard papan hitam
whiteboard papan putih
chalk kapur
marker pen atau marker pen marker
pen pen
pencil pensel
exercise book buku latihan
lesson masa belajar
homework kerja rumah
test ujian
term penggal
half term cuti pertengahan penggal
class kelas
reading membaca
writing menulis
arithmetic aritmetik
spelling ejaan
to read membaca
to write menulis
to spell mengeja
to teach mengajar
head teacher guru besar
headmaster guru besar (lelaki)
headmistress guru besar (perempuan)
teacher guru
pupil murid
head boy ketua pengawas (lelaki)
head girl ketua pengawas (perempuan)
prefect pengawas
school governor atau governor gabenor sekolah
register daftar
assembly perhimpunan
break waktu rehat
school holidays cuti sekulah
school meals makanan di sekolah
school dinners makanan waktu rehat / tengahari di sekolah

Kemudahan

computer room bilik komputer
cloakroom bilik menyimpan jaket dan barang-barang lain
changing room bilik salin pakaian
gym (singkatan untuk gymnasium) gim
playground taman permainan
library perpustakaan
lecture hall dewan kuliah
laboratory (sering disingkatkan ke lab) makmal
language lab (singkatan untuk language laboratory) makmal bahasa
hall of residence asrama
locker loker
playing field padang
sports hall dewan sukan

Universiti

professor profesor
lecturer pensyarah
researcher penyelidik
research penyelidikan
undergraduate mahasiswa
graduate siswazah
post-graduate atau post-graduate student penuntut lepasan ijazah
Masters student penuntut ijazah Sarjana
PhD student penuntut Doktor Falsafah
Master's degree ijazah Sarjana
Bachelor's degree ijazah Sarjana Muda
degree ijazah
thesis tesis
dissertation disertasi
lecture kuliah
debate perbahasan
higher education pengajian tinggi
semester semester
student loan pinjaman pelajaran
student union persatuan mahasiswa
tuition fees yuran sekolah / universiti
university campus kampus universiti

Perkataan berkaitan yang lain

exam (singkatan untuk examination) peperiksaan
to sit an exam menduduki peperiksaan
essay atau paper esei
to fail an exam gagal peperiksaan
to pass an exam lulus peperiksaan
to study belajar
to learn belajar
to revise mengulangkaji
student pelajar
curriculum kurikulum
course kursus
subject matapelajaran
grade gred
mark markah
exam results keputusan peperiksaan
qualification kelayakan
certificate sijil
attendance kehadiran
calculator kalkulator
projector projektor
textbook buku teks
question soalan
answer jawapan
mistake atau error kesilapan
right atau correct betul
wrong salah
sound

Audio tersedia ada untuk semua kosa kata bahasa Inggeris pada halaman ini — sila klik pada mana-mana perkataan untuk mendengarnya.