Telefon

Berikut adalah beberapa perkataan Bahasa Inggeris yang berkaitan dengan penggunaan telefon.

answerphone mesin mel suara
area code kod kawasan
battery bateri
business call panggilan perniagaan
cordless phone telefon tanpa kord
country code kod negara
directory enquiries pertanyaan panduan telefon
dialling tone nada dail
engaged talian sedang digunakan
ex-directory tidak disenaraikan dalam buku panduan telefon
extension nombor sambungan
interference interferens
international directory enquiries pertanyaan panduan telefon antarabangsa
fault kerosakan
message pesanan
off the hook gagang telefon yang tidak diletakkan dengan betul
operator operator
outside line talian luaran
personal call panggilan peribadi
phone (singkatan untuk telephone) telefon
phone book atau telephone directory buku panduan telefon
phone box atau call box pondok telefon
phone card kad telefon
phone number (singkatan untuk telephone number) nombor telefon (singkatan nombor telefon)
receiver gagang telefon
switchboard papan suis (pusat menjawab panggilan)
wrong number salah nombor
mobile (singkatan untuk mobile phone) telefon bimbit
smartphone telefon pintar
missed call panggilan yang gagal diterima
mobile phone charger pengecas telefon bimbit
ringtone nada dering
signal isyarat
text message mesej teks
to call atau to phone menelefon
to be cut off panggilan terputus
to dial a number mendail nombor
to hang up meletakkan gagang telefon
to leave a message meninggalkan pesanan
to ring menelefon
to call someone back menelefon semula
to text menghantar mesej teks
to send a text message menghantar mesej teks
to put the phone on loudspeaker mengaktifkan pembesar suara telefon bimbit
sound

Audio tersedia ada untuk semua kosa kata bahasa Inggeris pada halaman ini — sila klik pada mana-mana perkataan untuk mendengarnya.