Nombor

Pelajarilah cara menyebut nombor-nombor dalam Bahasa Itali.

Nombor cardinal

zerokosong
unosatu
duedua
tretiga
quattroempat
cinquelima
seienam
settetujuh
ottolapan
novesembilan
diecisepuluh
undicisebelas
dodicidua belas
tredicitiga belas
quattordiciempat belas
quindicilima belas
sedicienam belas
diciassettetujuh belas
diciottolapan belas
diciannovesembilan belas
ventidua puluh
ventunodua puluh satu
ventiduedua puluh dua
ventitredua puluh tiga
trentatiga puluh
trentuno
trentadue
trentatre
quarantaempat puluh
cinquantalima puluh
sessantaenam puluh
settantatujuh puluh
ottantalapan puluh
novantasembilan puluh
centoseratus
duecentodua ratus
trecentotiga ratus
milleseribu
duemiladua ribu
tremilatiga ribu
un milionesejuta
un miliardosatu bilion

Nombor yang menunjukkan kedudukan relatif

primopertama
secondokedua
terzoketiga
quartokeempat
quintokelima
sestokeenam
settimoketujuh
ottavokelapan
nonokesembilan
decimokesepuluh
undicesimokesebelas
dodicesimokedua belas
tredicesimoketiga belas
quattordicesimokeempat belas
quindicesimokelima belas
sedicesimokeenam belas
diciassettesimoketujuh belas
diciottesimokelapan belas
diciannovesimokesembilan belas
ventesimokedua puluh
trentesimoketiga puluh
quarantesimokeempat puluh
cinquantesimokelima puluh
sessantesimokeenam puluh
settantesimoketujuh puluh
ottantesimokelapan puluh
novantesimokesembilan puluh
centesimokeseratus
sound

Audio tersedia ada untuk semua kosa kata bahasa Itali pada halaman ini — sila klik pada mana-mana perkataan untuk mendengarnya.