Nombor

Pelajarilah cara menyebut nombor-nombor dalam Bahasa Sweden.

Nombor cardinal

nollkosong
ettpukul satu
tvåpukul dua
trepukul tiga
fyrapukul empat
fempukul lima
sexpukul enam
sjupukul tujuh
åttapukul lapan
niopukul sembilan
tiopukul sepuluh
elvapukul sebelas
tolvpukul dua belas
trettontiga belas
fjortonempat belas
femtonlima belas
sextonenam belas
sjuttontujuh belas
artonlapan belas
nittonsembilan belas
tjugodua puluh
tjugoettdua puluh satu
tjugotvådua puluh dua
tjugotredua puluh tiga
trettiotiga puluh
fyrtioempat puluh
femtiolima puluh
sextioenam puluh
sjuttiotujuh puluh
åttiolapan puluh
nittiosembilan puluh
ett hundraseratus
ett hundra ettseratus satu
tvåhundradua ratus
trehundratiga ratus
ett tusenseribu
tvåtusendua ribu
tretusentiga ribu
en miljonsejuta
en miljardsatu bilion

Nombor yang menunjukkan kedudukan relatif

förstapertama
andrakedua
tredjeketiga
fjärdekeempat
femtekelima
sjättekeenam
sjundeketujuh
åttondekelapan
niondekesembilan
tiondekesepuluh
elftekesebelas
tolftekedua belas
trettondeketiga belas
fjortondekeempat belas
femtondekelima belas
sextondekeenam belas
sjuttondeketujuh belas
artondekelapan belas
nittondekesembilan belas
tjugondekedua puluh
tjugoförstakedua puluh satu
tjugoandrakedua puluh dua
tjugotredjekedua puluh tiga