Nombor

Pelajarilah cara menyebut nombor-nombor dalam Bahasa Finland.

Nombor cardinal

nollakosong
yksisatu
kaksidua
kolmetiga
neljäempat
viisilima
kuusienam
seitsemäntujuh
kahdeksanlapan
yhdeksänsembilan
kymmenensepuluh
yksitoistasebelas
kaksitoistadua belas
kolmetoistatiga belas
neljätoistaempat belas
viisitoistalima belas
kuusitoistaenam belas
seitsemäntoistatujuh belas
kahdeksantoistalapan belas
yhdeksäntoistasembilan belas
kaksikymmentädua puluh
kaksikymmentäyksidua puluh satu
kaksikymmentäkaksidua puluh dua
kaksikymmentäkolmedua puluh tiga
kaksikymmentäneljädua puluh empat
kaksikymmentäviisidua puluh lima
kaksikymmentäkuusidua puluh enam
kaksikymmentäseitsemändua puluh tujuh
kaksikymmentäkahdeksandua puluh lapan
kaksikymmentäyhdeksändua puluh sembilan
kolmekymmentätiga puluh
neljäkymmentäempat puluh
viisikymmentälima puluh
kuusikymmentäenam puluh
seitsemänkymmentätujuh puluh
kahdeksankymmentälapan puluh
yhdeksänkymmentäsembilan puluh
sataseratus
satayksiseratus satu
kaksisataadua ratus
kolmesataatiga ratus
tuhatseribu
kaksituhattadua ribu
kolmetuhattatiga ribu
miljoonasejuta
miljardisatu bilion

Nombor yang menunjukkan kedudukan relatif

ensimmäinenpertama
toinenkedua
kolmasketiga
neljäskeempat
viideskelima
kuudeskeenam
seitsemäsketujuh
kahdeksaskelapan
yhdeksäskesembilan
kymmeneskesepuluh
yhdestoistakesebelas
kahdestoistakedua belas
kolmastoistaketiga belas
neljästoistakeempat belas
viidestoistakelima belas
kuudestoistakeenam belas
seitsemästoistaketujuh belas
kahdeksastoistakelapan belas
yhdeksästoistakesembilan belas
kahdeskymmeneskedua puluh

Pengulangan

kerransekali
kaksi kertaadua kali
kolme kertaatiga kali
neljä kertaaempat kali
viisi kertaalima kali

Perkataan berguna yang lain

noinlebih kurang
ylilebih daripada
allekurang daripada

Contoh

3636
5454
8989
106106
123123
678678
32943,294
97559,755
2 608 4112,608,411
0,50.5
4,934.93
87,0487.04
sound

Audio tersedia ada untuk semua kosa kata bahasa Finland pada halaman ini — sila klik pada mana-mana perkataan untuk mendengarnya.

Sokong kerja kami

Bantu kami untuk menambah baik tapak ini dengan menjadi penyokong di Patreon. Faedah termasuk mengalih keluar semua iklan daripada tapak dan akses kepada saluran Speak Languages Discord.

Menjadi penyokong